ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN:

 • Schade veroorzaakt door uw hond, dient door uzelf vergoed te worden. Daarom bent u (en dus uw hond) best verzekerd via vb. een familiale verzekering.
 • De lesinformatie die u schriftelijk of per mail ontvangt van Hondengedragscentrum Ine Waelbers mag op geen enkele manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, openbaar worden gemaakt, worden doorverkocht of worden vermenigvuldigd.
 • Hondengedragscentrum Ine Waelbers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel die door cursisten en/of honden van cursisten worden veroorzaakt.
 • De hond waarmee de cursist deelneemt, dient de inentingen die voor zijn leeftijd van toepassing zijn te hebben gehad. De cursist dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen.
 • De cursist dient hondenuitwerpselen van zijn of haar hond binnen en buiten de trainingslocatie op te ruimen. 

INSCHRIJVING & BETALING

Eenmaal een cursus, workshop of lessenreeks aangevangen is, zal het lesgeld (of een saldo ervan), in geen geval terugbetaald worden.   Uitzonderingen zijn:

 • Het overlijden van de hond tijdens de cursus of therapiereeks waarvoor hij/zij werd ingeschreven, gestaafd door een attest van een dierenarts
 • Het voorleggen van een medisch attest opgesteld door een onafhankelijke dierenarts waaruit blijkt dat het dier een medische of psychische aandoening heeft waardoor het dier schade kan oplopen indien de opleiding wordt verder gezet. Een tegenadvies kan door Ine Waelbers gevraagd worden aan een door haar aangewezen dierenarts. Dit tegenadvies zal desgevallend door Ine Waelbers bekostigd worden.

ANNULATIE / VERPLAATSEN VAN EEN GEMAAKTE AFSPRAAK  

Bij annulering van een inschrijving voor een enkele individuele les behorend tot een lessenpakket, zal de les vervallen en worden de volgende bedragen in rekening gebracht voor het verzetten naar een ander moment:

 • Tot uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak: €5,00 administratiekosten voor het opbellen van andere klanten op de wachtlijst die uw plaats nog kunnen innemen. 
 • Binnen 48 uur voor de geplande afspraak : € 15,00 kosten indien u de gemaakte afspraak nog wenst te verzetten.  Zoniet wordt de afspraak als voldaan beschouwd en zal er geen terugbetaling zijn.

LESSEN

 • De instructeur heeft het recht om de les(senreeks) voortijdig te beëindigen bij twijfel over de lichamelijke conditie van de hond of indien blijkt dat adviezen niet toegepast worden. 
 • De toepassing van instructies en adviezen die de cursist van de instructeur krijgt en de eventuele ongewenste gevolgen van het niet juist uitvoeren hiervan blijven altijd de verantwoordelijkheid van de klant.
 • Bij minderjarige cursisten dient een ouder of wettige vertegenwoordiger het inschrijvingsformulier mede te ondertekenen en ook fysiek aanwezig te zijn tijdens de training. De voornaamste vereiste is dat de begeleider de hond ten alle tijd mentaal en fysiek meester kan blijven.